"Kaivosteknologian koulutus"

Huom!
Hakuaika
koulutukseen
päättyy
20.8.2018.

Huom!
Infotilaisuus 16.8.2018 klo. 14:00-15:00 (Auditorio, Elektroniikkatie 8).


Yleiskuvaus
Tavoite
Hakeminen valmennukseen
Valmennuksen sisältö


Yleiskuvaus

Kaivosteollisuuden hiljainen kausi on päättynyt. Viime vuosina Suomeen on perustettu uusia kaivoksia ja useita hankkeita on vireillä. Myös muissa pohjoismaissa ja erityisesti arktisilla aluiella panostetaan voimakkaasti malminetsintään.

Pullonkaulaksi on muodostumassa osaavan, alan erityispiirteet ymmärtävän henkilöstön saatavuus ja on ilmeistä, että malmitutkimuksiin, kaivoksiin sekä kaivosteollisuuden alihankintaketjuihin tarvitaan soveltuvan esim. teknisen tai luonnontieteellisen alan koulutuksen hankkinutta työvoimaa erilaisiin johtamis- sekä asiantuntijatehtäviin.

Kaivosteknologian koulutusvastaa näihin haasteisiin ja toimii avaimena alan asiantuntijatehtäviin. Lisäksi kaivosten alihankintaketjut työllistävät moninkertaisen määrän henkilöstöä kaivospaikkakuntien ulkopuolella.

Oulusoft on toteuttanut menestyksellä kaivannaisteollisuden tarpeisiin kohdennettua muunto- ja alalletulokoulutusta useiden vuosien ajan. Jo toimivaksi todettua kaivannaisteollisuuden koulutuskonseptia (HardRock ammatiksi ja Geokaivos)on kehitetty edelleen palvelemaan laajemmin yhä kasvavaa kaivannaisteollisuusklusteria.

Sivun alkuun

Kohderyhmä ja tavoite

Kohderymänä ovat soveltuvan insinööritutkinnon tai luonnontieteellisen tutkinnon suorittaneet TE-toimiston asiakkaat. Soveltuvia aloja ovat mm. prosessitekniikka, konetekniikka, sähkötekniikka, ICT, ympäristötieteet, rakennustekniikka, kemia, geo-tieteet, maantiede, sähkövoimatekniikka.

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelijoita kaivosteknologian asiantuntijatehtäviin. Tavoitteena on antaa opiskelijoille kokonaiskuva kaivosteollisuuden toiminnasta ja lisätä osaamista kaivosteknologian osa-alueilla esim.
- malmitutkimusprojekteissa
- kohteen kehittämisprojekteissa
- kaivoksen rakentamisen suunnittelussa ja toteut-tamisessa
- ympäristönhallinnassa
- louhinnassa ja kunnossapidossa
- logistiikassa
- rikastusprosesseissa
- kaivannaisteollisuuden koko alihankintaverkostossa

Koulutusohjelmassa on huomioitu kaivannaisteollisuuden koko kentän työllistymismadollisuudet ja sen suunnittelussa on hyödynnetty alan vaikuttaji-en esittämiä kommentteja.

Pyrkimyksenä on, että koulutuksen tuoma toimialan yleisosaaminen, uusien menetelmien hallinta sekä projektihallintavalmiudet yhdessä koulutettavan aiemman koulutuksen ja työkokemuksen kanssa vahvistavat hänen asemaansa työmarkkinoilla.

Sivun alkuun

Hakeminen valmennukseen

Kaivosteknologian- koulutusohjelma on työvoimakoulutusta ja siihen haetaan työvoimatoimistojen kautta. Hakuaika koulutukseen päättyy 20.8.2018, ja koulutus alkaa 3.9.2018.
TE-toimiston normaalin hakumenettelyn lisäksi haluamme Sinulta lyhyen vapaamuotoisen hakemuksen ja CV:n, jotka lähetetään osoitteeseen antti.peronius@oulusoft.fi (viestin aiheeksi "Kaivosteknologia"). Itsellesi tärkeiden asioiden lisäksi haluamme kuulla taustastasi ja työkokemuksistasi, osaamisestasi sekä hieman urasuunnittelustasi. Pyydämme nimeämään hakemuksen ”Sukunimi Etunimi hakemus.rtf”. Papereiden perusteella osa hakijoista kutsutaan valintahaastatteluihin, joiden pohjalta tehdään lopulliset opiskelijavalinnat.

Huom! Koulutuksesta järjestetään infotilaisuus 16.8.2018 klo 14.00 - 15.00 teknologiakylässä Auditorio, Smarthouse Elektroniikkatie 8, 90570 Oulu.

Koulutuksen yhdyshenkilönä toimii Antti Peronius 050-4362316. Lisätietoa hakemisesta Oulusoftin työvoimakoulutuksen pääsivulta ja työvoimatoimiston koulutussivuilta.

Valmennuksen sisältö


Sivun alkuun | Työvoimakoulutuksen pääsivulle