Kaivosteknologian koulutus (alustava)

3.9.2018 - 29.5.2019

Koulutus kestää n. 9 kk. Se sisältää 21 viikkoa teoriaopetusta ja 15 viikon työssäoppimisjakson. Teoriaopetus toteutetaan lähiopetuksena Technopolis Peltolassa, Yrttipellontie 10 (7 oppituntia/ työpäivä). Koulutukseen sisältyy loma 27.12.2018-3.1.2019 (5 pv).
  Lähiopetus (105 pv)

 • Kaivannaisteollisuus työnantajana: 5 pv
  Kaivannaisteollisuuden erityispiirteitä, kaivannaisteollisuuden tulevaisuudennäkymät, ansaintamekanismit, suhde yhteiskuntaan

 • Yleisen geologian perusteita: 5 pv
  prosessit, aikakäsitys, mineraalit ja kivet, Suomen geologiaa, englanninkielinen terminologia

 • Malmi- ja kaivosgeologiaa malmitutkimuksen ja louhittavuuden näkökulmasta : 6 pv
  Malmimuodostus, malmityypit, geotutkimus, rikastettavuuden selvittäminen, kiviaineksen louhittavuus, louhinnan suunnittelu ja ohjaus, tietoiskuja uusista mittaus- ja tutkimusmenetelmistä, englanninkielinen terminologia

 • Louhinta- ja kaivostekniikan perusteita: 10 pv
  Louhintatekniikat, poraustyöt, räjäytystyöt, peränajo, louheen käsittely, veden poisto, tuuletus, lujitus ja injektointi, kuilun- ja nousunajo, nostot ja kuljetukset, lastaus, englanninkielinen terminologia

 • Rikastusprosessit – erityisesti metallimalmit: 13 pv
  Murskaus ja seulonta, jauhatus ja luokitus, rikastusmenetelmät, rikasteen vedenpoisto, rikastuksen kokonaisprosessit, englanninkielinen terminologia

 • Kaivosten kunnossapito: 10 pv
  yleiset periaatteet, huolto-ohjelmat, erityisvaatimukset, erityismateriaalit

 • Alaa säätelevät lainsäädäntö ja hallinnolliset prosessit: 10 pv
  kaivoslaki, ympäristölait, vesilaki, rakennus- ja maankäyttölaki, maa-aineslaki, jätelaki, sopimusoikeus, lupaprosessit, valitustiet, YVA- ja kaavoitusprosessit

 • Kaivannaisteollisuuden eri osa-alueiden ympäristövaikutukset: 5 pv
  Vaikutusmekanismit, suunnittelu- ja lupaprosessien integroiminen, ongelmien ennakoiminen ja vähentäminen, intressien ymmärtäminen ja argumentointi, seurantajärjestelmät, osallistavat yhteistoimintamenettelyt

 • Työskentely esimiehenä: 5 pv
  Vastuut ja velvollisuudet, työsuojelu, työturvallisuus (sis. työturvallisuuskortti), työhygienia ja työterveys, ajankäytön kehittäminen, johtaminen ja työnohjaus, työssä jaksaminen ja työntukeminen

 • Kaivosteollisuuden projektityö: 10 pv
  erilaiset vaiheistukset, ansaintatavat, projektien erityispiirteet, vaiheistuksen integrointi lupamenettelyihin, oman ajankäytön tehostaminen, yleinen projektityön suunnittelu ja organisoiminen, projektin ohjaus ja johtaminen, työkaluja, käytäntöjä, MS Project.

 • Yrityksen sisäinen laskenta: 10 pv
  kustannuslaskennan perusteet, tarjouslaskenta, jälkilaskenta, budjetointi, budjetin seuraaminen, kassavirran ja kassan seuraaminen, perusteet investointilaskennasta, MS Excel edistynyt käyttö

 • Viestintätaidot ja kommunikointi: 13 pv
  Työnhakuvalmiuksien parantaminen (mm. CV:n laatiminen TE-hallinnon sähköiseen palveluun ja tutustuminen ForeAmmatti-palveluun), esiintymiskoulutus, ammatinharjoittajana toimiminen, yrityksen maineen hallinta, kokoustyöskentely, myyntityö ja neuvottelutaito, englannin kielen kielikylpy

 • Työskentely ulkomailla: 3 pv
  Ruotsin ja Norjan kaivospuolen työmarkkinat ja sinne hakeutuminen, kokemuksia Venäjältä, vaatimukset ja varautuminen

  Työssäoppiminen (75 pv)
  Työssäoppimista kohdealueen yrityksen erilaisissa työtehtävissä.


Sivun alkuun | Takaisin kurssikuvaukseen | Työvoimakoulutuksen pääsivulle