Projektijohtaminen, alustava sisältö

27.10.2014 - 20.3.2015

Koulutus kestää noin 5 kk, josta 60 pv teoriaopetusta ja 40 pv työssäoppimista. Teoriaopetus toteutetaan lähiopetuksena modernissa työasemaluokassa teknologiakylässä Linnanmaalla 7 oppituntia/ työpäivä.



  LÄHIOPETUS (27.10.2014 -21.1.2015; 19.3.-20.3.2015)

  Projektin suunnittelu ja sen toteutus (30 pv)

  • Projektityön suunnittelu ja organisoiminen
   • Mikä on projekti
   • Projektin hallinto ja johto
   • Organisointi
   • Projektin laajuuden, tulosten ja sidosryhmien analysointi
   • Projektin suunnittelu
   • Projektin vaiheistus ja toimintaverkko
   • Organisaatiokulttuurien vaikutus
  • Projektin etenemisen seuranta
   • Projekti ohjausjärjestelmänä
   • Projektin sisäinen ja ulkoinen ohjaus
   • Projektin tilannearviot
   • Tyypilliset ongelmatilanteet ja ongelmanratkaisu
   • Riskienhallinta
  • Projektin talouden suunnittelu ja seuranta
   • Kustannusten laskenta ja seuranta
   • Jäkilaskenta
  • Projektihallinnon työvälineitä
   • Työajan seuranta
   • Kustannusten seuranta
   • Lomakesuunnittelu
   • Tietoaineistojen hallinta
   • Yhteydet eri työkalujen välillä
  • Projektin tietoaineiston hallinta ja arkistoiminen
   • Tiedonhankinta
   • Projektidokumentaation hallinta
   • Henkilökohtaisten työdokumenttien hallinta
  • Laadunhallinta projektityössä
   • Laatujärjestelmät
   • Laadunmittausmenetelmiä
   • Liiketoimintaprosessien analysointi, mallinnus ja kehittäminen
   • Projektinhallinnan laatukäsikirja
  • Projektin raportointi, päätöksenteko ja johtoryhmätyöskentely
   • Raportoinnin tarpeet ja muodot erilaisissa projekteissa
   • Päätöksenteon tasot projektissa
   • Johtoryhmän kokoukset

  Viestintä ja vuorovaikutustaidot projektityössä (10 pv)

  • Projektin viestintä
   • Viestintästrategiat
   • Ulkoinen ja sisäinen viestintä
   • Tiedottamisen tavoitteet ja kanavat
   • Projektitiedottamisen erityispiirteitä
  • Neuvottelu- ja esiintymistaito
   • Neuvottelutilanteita projektityössä
   • Neuvottelutaidot ja niiden kehittäminen
   • Esiintymisen merkitys viestinnässä
   • Esiintymistaitojen kehittäminen
  • Ryhmätyöskentely, ongelmanratkaisu
   • Ryhmätyöskentelyn periaatteita
   • Ongelmanratkaisun tekniikoita
 • Yritystoiminta (13 pv)

  • Yritystoiminnan prosessit projektihallinnan kannalta
   • Teolliset hankkeet ja niiden erityispiirteitä
   • Hankkeiden taustavalmistelu ja rahoitus
   • Selvitykset ja lupamenettely
   • Alihankinnan ostaminen ja myyminen
   • Yrityksen sisäinen laskenta
  • Sopimusoikeudet projektityössä
   • Sopimusoikeuden perusteet
   • Käytännön sopimusoikeutta
   • Immateriaalioikeudet sopimuksissa
  • Työskentely esimiehenä
   • Vastuut ja velvollisuudet
   • Rekrytointi, irtisanominen ja työsuhteen purku
   • Työsuojelu, työturvallisuus, työhygienia ja työterveys
   • Käytännön johtaminen ja työnohjaus
   • Oman ja organisaation ajankäytön tehostaminen
   • Kriisijohtaminen
  • EU-projektien hallinta ja rahoituskanavat

  Itsensä työllistäminen (5 pv)
  • Työnhakukoulutus
   • Osaamisportfolion tunnistaminen
   • CV:n laatiminen verkossa
   • Hakemuksen laatiminen
   • Haastattelut ja niihin valmistautuminen
   • Psykologiset testit
  • Yrittämisen perusteet

  IPMA -sertifiointi (2 pv)
   • Sertifiointiprosessi
   • Sertifiointikoe

  Työssäoppiminen (40 pv) 22.1.-18.3.2015
  • Työssäoppiminen toteutetaan pääsääntöisesti 4-6 opiskelijan projekteina jollekin toimeksiantajaorganisaatiolle. Projektit hankitaan ja valmistellaan lähiopetusjakson aikana, osana kutakin aiheeseen liittyvää lähiopetusjaksoa. Jos jollakin opiskelijoista on sopiva organisaatio, jossa työssäoppiminen voi tapahtua, on myös tämä mahdollista.


Sivun alkuun | Takaisin kurssikuvaukseen | Työvoimakoulutuksen pääsivulle