"Teollisten hankkeiden edistäminen"

Huom!
Hakuaika
koulutukseen
päättyy
24.11.2013.

Huom!
Infotilaisuus 15.11.2013 klo 10.00 - 11.00 (Smarthouse, Auditorio, Elektroniikkatie 8).


Yleiskuvaus
Tavoite
Hakeminen valmennukseen
Valmennuksen sisältö


Yleiskuvaus

Suurteollisuuden uusia vahvoja aloja, kaivannais- ja energiateollisuutta, pidetään yleisesti lupaavimpina teollisuusaloista Suomessa. Viime vuosina onkin perustettu useita kaivoksia, pääasiassa Pohjois-Suomeen, ja uusia odotetaan avattavan lähivuosina. Tämänhetkisen taantuman aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta kaivannaisteollisuuden uskotaan palautuvan maailmantalouden piristymisen myötä tukevalle kasvu-uralle ja olevan jatkossa merkittävä työllistäjä erityisesti Pohjois-Suomessa. Vastaavasti uusiutuvat energiamuodot ja niiden kehittämishankkeet ovat nyt erityisen ajankohtaisia.

Samanaikaisesti kaivosten ja muidenkin suuryritysten toimintatavat ovat muuttuneet olennaisesti; aiemmin ne ovat tuottaneet kaiken tarvitsemansa itse kun nykyisin hankkeita ja tuotantoa toteuttaa verkosto, jonka toiminta on jatkuvaa ostamista ja myymistä, sopimuksia. Lukuisat, osin päällekkäiset kaavoitus- ja lupamenettelyt, ovat viivästyttäneet ja jopa estäneet alalle suunniteltuja investointeja. Hankkeisiin liittyy ympäristön asukkaiden pelkoja ja epätietoisuutta sekä tiedotusvälineiden voimakkaita kannanottoja. Myös hankkeiden organisoituun vastustamiseen täytyy osata reagoida. Projektitoiminnan hallinnan lisäksi keskeisen lainsäädännön tunteminen, ympäristösuojelun haasteet ja avoin tiedottaminen ovat avainasemassa hankkeiden yleisen hyväksymisen kannalta ja niiden läpiviennin turvaamisessa suunnitellussa aikataulussa. Tämä yhdessä muuttuneiden toimintatapojen kanssa vaativat toimijoilta aivan uudenlaisia valmiuksia ja osaamista.

Sivun alkuun


Kohderyhmä ja tavoite

Kohderyhmänä ovat mm. ICT- tai prosessiteollisuuden aloilta työttömäksi jääneet sopivan taustan (esim. DI, kemia, geologia, geofysiikka) omaavat henkilöt tai henkilöt, jotka ovat opinnoissaan suuntautuneet näille aloille, mutta työllistymismahdollisuuksia ei enää ole. Eduksi katsotaan kokemus projektitoiminnasta ja sosiaaliset taidot. Koulutettavilta edellytetään hyviä tietokoneen peruskäyttötaitoja.

Koulutuksen tavoitteena on opiskelijoiden ammatillisen osaamisen kehittäminen ja laajentaminen sekä työllistymismahdollisuuksien parantaminen. Koulutuksessa perehdytään raskaan teollisuuden toimintatapoihin, yleisiin periaatteisiin sekä teollisuuden tutkimusmenetelmiin ja -välineisiin siten, että opiskelijat pystyvät toimimaan alan asiantuntija- ja tutkimustehtävissä. Muita tärkeitä teemoja ovat teollisuuden osto-ja myyntiprosessit, alaa ohjaavaa lainsäädäntö, erilaiset lupa-menettelyt sekä tiedotus- ja viestintätoiminnot. Erityisesti panostetaan teollisten hankkeiden käynnistämiseen ja niitä eteenpäin vievään projektityöhön. Lisäksi opiskelijoille annetaan valmiuksia ammatinharjoittamisen sekä yritystoiminnan harjoittamiseen ja tarjota tätä kautta osaamistaan alan toimijoille.

Teollisten hankkeiden edistämiskoulutuksessa koulutetaan, hyvän projektityökokemuksen omaavia ja soveltuvan tutkinnon suorittaneita henkilöitä toimimaan mainitussa monimuotoisessa toimintaympäristössä. Tavoitteena on kouluttaa aktiivisia, kaikenlaisia esteitä ja ongelmia ennakoivia ja ratkaisevia teollisten hankkeiden edistäjiä.


Sivun alkuun

 

Hakeminen valmennukseen

Teollisten hankkeiden edistäminen- koulutusohjelma on työvoimakoulutusta ja siihen haetaan työvoimatoimistojen kautta. Hakuaika koulutukseen päättyy 24.11.2013, ja koulutus alkaa 16.12.2013.
Normaalien hakurutiinien lisäksi (työvoimatoimiston virallinen hakumenettely) haluamme Sinulta lyhyen vapaamuotoisen hakemuksen ja CV:n, jotka lähetetään osoitteeseen antti.peronius@oulusoft.fi (viestin aiheeksi "Teollinen hanke"). Itsellesi tärkeiden asioiden lisäksi haluamme kuulla taustastasi ja työkokemuksistasi, tietoteknisestä osaamisestasi sekä hieman urasuunnittelustasi. Pyydämme nimeämään hakemuksen ”Sukunimi Etunimi hakemus.rtf” ja CV:n ”Sukunimi Etunimi CV.rtf”. Papereiden perusteella osa hakijoista kutsutaan viikolla 50 pidettäviin valintahaastatteluihin, joiden pohjalta tehdään lopulliset opiskelijavalinnat.

Huom! Koulutuksesta järjestetään infotilaisuus 15.11.2013 klo 10.00 - 11.00 Smarthousen Auditoriossa osoitteessa: Elektroniikkatie 8, 90570 Oulu.

Koulutuksen yhdyshenkilönä toimii Antti Peronius 050-4362316. Lisätietoa hakemisesta Oulusoftin työvoimakoulutuksen pääsivulta ja työvoimatoimiston koulutussivuilta.


Valmennuksen sisältöSivun alkuun | Työvoimakoulutuksen pääsivulle