Teollisten hankkeiden edistäminen koulutus (alustava)

16.12.2013 - 14.5.2014

Koulutus kestää n. 5 kk. Se sisältää 11 viikkoa teoriaopetusta ja 9 viikon työssäoppimisjakson. Teoriaopetus toteutetaan lähiopetuksena teknologiakylässä, Elektroniikkatie 2B (7 oppituntia/ työpäivä).



  Lähiopetus (55 pv; 16.12.2013-5.3.2014 ja 13.5.-14.5.2014)

  Kaivannaisteollisuus työnantajana:
  - erityispiirteet: kansainvälisyys, pääomavaltaisuus, projektien pitkäkestoisuus
  - historia ja tulevaisuudennäkymät
  - malmimuodostus ja geologian perusteet
  - louhinnan suunnittelu, louhintatekniikat, poraustyöt, räjäytystyöt, peränajo, louheen käsittely
  - murskaus, jauhatus, seulonnat, vaahdotus-, liuotus ja painovoimaiset rikastusmenetelmät.
  
  Energiateollisuuden eri osa-alueet:
  - Tuotanto- ja jakelu
  - eri tuotantomenetelmät: hajautetut vs. keskitetyt
  - energian riittävyys ja saannin turvaaminen
  - Pohjois-Suomen energiapaletti: bioenergia, vesivoima, tuulivoima ja mahdollinen ydinvoima
  
  Teollisten hankkeiden taustavalmistelu ja rahoitus
  - pitkäkestoisten hankkeiden vaiheistus
  - pitkän tähtäimen skenaariot
  - taustavaikuttaminen
  - rahoitusinstrumentit
  - rahoituksen turvaaminen pitkäkestoisen hankkeen eri vaiheissa
  
  Alaa säätelevät lainsäädäntö
  - yleinen oikeudellinen ajattelu
  - kaivoslaki
  - ydinenergialaki
  - maankäyttö- ja rakennuslaki
  - ympäristö- ja vesilait
  - yleis- ja aluekaavoitusprosessit
  - erityislakien edellyttämät luvat
  
  Hankkeita edeltävät selvitykset ja lupamenettelyt teollisuuden näkökulmasta
  - lupaprosessit ja niiden oikeudellinen status
  - YVA- ja SVA-menettelyt
  - lupiin liittyvät valitusmenettelyt
  
  Varsinainen hankesuunnittelu
  - teollisen hankkeen suunnittelu
  - hankkeen vaiheistus ja sen yhdistäminen rahoituksen vaiheistukseen.
  - costcontrol - menetelmät
  
  Rakennusvaihe ja tuotannon ylösajo
  - alihankinnan ostaminen ja myyminen
  - sopiminen ja sopimusoikeus
  - tarjousten vertailu
  - ohjaus- ja valvontamenetelmät
  - laadun varmistaminen
  
  Työskentely esimiehenä:
  - vastuut ja velvollisuudet
  - rekrytointi, irtisanominen ja työsuhteen purku
  - työsuojelu, työturvallisuus, työhygienia ja työterveys
  - oman ja organisaation ajankäytön kehittäminen
  - käytännönjohtaminen ja työnohjaus
  - kriisijohtaminen
  
  Yrityksen sisäinen laskenta:
  - kustannuslaskennan perusteet
  - tarjouslaskenta
  - jälkilaskenta
  - työajankäytön seuranta
  
  Projektityöskentely:
  - projektityön suunnittelu ja organisoiminen
  - projektin ohjaus ja johtaminen
  - työkaluja, käytäntöjä
  
  Viestintätaidot ja kommunikointi:
  - työnhakukoulutus
  - yleinen esiintymiskoulutus
  - yrityksen maineen hallinta
  - vaikuttaminen mediassa, mediapaletit 
  - myyntityö, vaikuttaminen ja neuvottelutaito
  

 • Työharjoittelu (45 pv; 6.3.2014 - 12.5.2014)

Sivun alkuun | Takaisin kurssikuvaukseen | Työvoimakoulutuksen pääsivulle